Protesilaus Kite Swallowtail (Protesilaus protesilaus)

Kim Garwood

Mindo Road , Ecuador

07/11/04