Lycimnia White (Melete lycimnia isandra)

Kim Davis

Hotel Taninual, San Luis Potosi, Mexico

11-23-04

Kim Garwood

Gomez Farias, Tamps., Mexico

11-19-04