Eleusis White (Leptophobia eleusis)

Kim Garwood

Loretto Road, Ecuador

06-29-04