Albania Mimic White (Enantia albania)

Kim Garwood

Orizaba, Veracruz, Mexico

08-04-04

Kim Garwood

Orizaba, Veracruz, Mexico

08-03-04

Richard Lehman

Orizaba, Veracruz, Mexico

08-04-04